Rješenje o upisu
PDF preuzimanje

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje
KLASA: UP/I-230-02/21-01/408
URBROJ: 2186/1-07/7-21-2
Varaždin, 28. rujna 2021.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje
Varaždinske županije, na temelju članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (,,Narodne novine“ br. 47/09), članka 22. stavka 3. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/171, 98/19) i članka 9. stavka 2. podstavka 14. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 82/19), pokrenutom po zahtjevu Udruge rukometnih veterana Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Graberje 31, za upis promjene u Registru udruga
Republike Hrvatske, donosi

RJEŠENJE

I. Odobrava se Udruzi rukometnih veterana Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Graberje 31, upis promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u Registru udruga Republike Hrvatske.

II. Osobe ovlaštene za zastupanje su: Boris Santo, predsjednik, Željko Filipović,
dopredsjednik i Tomislav Jalšovec, tajnik.

III. Upis promjene izvršit će se danom izvršnosti rješenja pod registarskim brojem
05000958.

IV. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

Udruga rukometnih veterana Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Graberje 31, podnijela je zahtjev za upis promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u Registru udruga Republike Hrvatske.
Uz zahtjev i tijekom postupka dostavljeni su svi potrebni dokazi.

Zahtjev je osnovan.
U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

– da je podnositelj zahtjeva upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 05000958,

– da je odredbom članka 5. stavka 1. Statuta od 19. listopada 2015. propisano da su
predsjednik i tajnik osobe ovlaštene za zastupanje udruge te da Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge,

– da je na sjednici Skupštine održanoj dana 3. rujna 2021. na dužnost predsjednika
imenovan Boris Santo, tajnika Tomislav Jalšovec, a dopredsjedniku Željku Filipoviću dana je ovlast za zastupanje udruge, te su, prema tome, određene osobe ovlaštene za zastupanje udruge, sukladno odredbi članka 5. stavka 1, Statuta,
– da je navedena promjena usvojena u postupku propisanom Statutom Udruge rukometnih veterana Varaždin.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članka 27. Zakona o udrugama, valjalo je odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 25. stavka 4. Zakona o udrugama žalba ne odgađa njegovo
Izvršenje.

Na rješenje sukladno napomeni uz Tar. broj 2. točke 1. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,.Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21) pristojba se ne plaća.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba

Ministarstvu pravosuđa i uprave, Maksimirska 63, 10 000 Zagreb

u roku 15 dana od dana doslave rješenja. Žalba se podnosi ovom tijelu neposredno ili poštom preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.
Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,, Narodne novine“ broj 92/21, 93/21, 95/21).

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA UDRUGE
I EVIDENCIJU KOLEKTIVNIH UGOVORA

Renata Husnjak